EGZAMIN NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

Egzaminy prowadzone są przez SAILY.PL

na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW.454.40.2017.MB2.4 z dnia 9 czerwca 2017 r

Wymagania:

 • Ukończone 14 lat;
 • Dokument tożsamości;
 • Dokument uprawniający do zniżek (legitymacja szkolna lub studencka)
 • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;

Uprawnienia

 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Forma egzaminu

 • Egzamin składa się z części teoretyczne i praktycznej;
 • Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie przewidziane jest 90 minut. Pozytywny wynik egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi;
 • Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu;
 • Egzamin przeprowadzany jest na jachcie motorowym z silnikiem umożliwiającym pływanie w ślizgu (stanie bezwypornościowym), przy sile wiatru 0-5 stopni w skali Beauforta, na akwenie z dostępnym pomostem wyposażonym w urządzenia cumownicze;
 • Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części;
 • W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości;
 • W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem.

Zakres wiedzy i umiejętności

Wiedza teoretyczna:

   1. Podstawy budowy jachtów motorowych;
   2. Silniki i układy napędowe, w tym:
   • budowa silników,
   • obsługa i konserwacja silników,
   • zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
   • podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
    1. Manewrowanie jachtem motorowym;
    2. Zasady prowadzenia skuterów wodnych;
    3. Podstawy locji, w tym w szczególności:
   • znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
   • mapy i przewodniki,
   • drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
    1. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
   • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
   • wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
   • działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
   • postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
   • udzielanie pierwszej pomocy,
   • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
    1. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
   • skala prędkości wiatru,
   • zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
   • komunikaty meteorologiczne;
    1. Pomoce nawigacyjne;
    2. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
    3. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych

Umiejętności praktyczne:

   1. Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
   • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
   • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
   • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
   1. Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
   2. Praca w charakterze członka załogi;
   • wykonywanie poleceń prowadzącego jacht
   • odpowiadanie na komendy
   • zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”
   1. Podstawowe prace bosmańskie
   • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich
   • podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych

EGZAMIN NA PATENT MORSKIEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO

Egzaminy prowadzone są przez SAILY.PL

na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW.454.41.2017.MB2.4 z dnia 9 czerwca 2017 r

 

Wymagania:

   • Ukończone 18 lat;
   • Dokument tożsamości;
   • Dokument uprawniający do zniżek (legitymacja szkolna lub studencka)
   • Staż morski 200 godzin żeglugi co najmniej w 2 rejsach (na podstawie opinii z rejsów)

Uprawnienia

   • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Forma egzaminu

   • Egzamin składa się z części teoretyczne i praktycznej;
   • Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się testu jednokrotnego wyboru oraz zadania nawigacyjnego. Test zawiera 75 pytań. Na rozwiązanie testu oraz zadania nawigacyjnego przewidziane jest 120 minut (90 minut test, 30 minut zadanie nawigacyjne). Pozytywny wynik egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi oraz prawidłowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego;
   • Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu;
   • Egzamin przeprowadzany jest na morskim jachcie motorowodnym o mocy silnika co najmniej 60kW, przy sile wiatru 0-6 stopni w skali Beauforta, na akwenie z dostępnym pomostem wyposażonym w urządzenia cumownicze;
   • Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części;
   • W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości;
   • W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem.

Zakres wiedzy i umiejętności

Wiedza teoretyczna:

  1. Budowa jachtu:
  • eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
  • wyposażenie jachtu morskiego;
  1. Silniki i układy napędowe:
  • znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
  • zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
  • kontrola pracy silnika i jej ocena,
  • zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
  • znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
  1. Locja:
  • oznakowanie nawigacyjne,
  • jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  • znaki i skróty stosowane na mapach,
  • podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  • przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
  1. Nawigacja:
  • jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  • podstawy nawigacji terestrycznej,
  • nawigacja zliczeniowa;
  1. Meteorologia:
  • podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
  • radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
  1. Sygnalizacja i łączność:
  • sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  • sygnały ostrzegawcze;
 1. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
 • ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
 • odległości i czasu trwania rejsu,
 • ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
 • przygotowania załogi i jachtu;
 1. Ratownictwo:
 • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
 • postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
 • pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
 • przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
 • „człowiek za burtą” na morzu,
 • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
 • sztrandowanie;
 1. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 2. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych

 

Umiejętności praktyczne:

 1. Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
 • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
 • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

 

Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje dodatkowo zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

Oceń page