Egzamin na patent żeglarza jachtowego

Egzaminy prowadzone są przez SAILY.PL

na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW.454.42.2017.MB2.4 z dnia 9 czerwca 2017 r

Wymagania:

 • Ukończone 14 lat;
 • Dokument tożsamości;
 • Dokument uprawniający do zniżek (legitymacja szkolna lub studencka)
 • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;
 • Zdjęcie 3,5×4,5 cm;

Uprawnienia

 • Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12 m na morzu, po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mM od brzegu w porze dziennej.

 Forma egzaminu

 • Egzamin składa się z części teoretyczne i praktycznej;
 • Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie przewidziane jest 90 minut. Pozytywny wynik egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi;
 • Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.
 • Egzamin przeprowadzany jest na jachcie typu SLUP o długości kadłuba co najmniej 5,5 m wyposażonym w silnik z biegiem wstecznym, przy sile wiatru 1-5 stopni w skali Beauforta, na akwenie z dostępnym pomostem wyposażonym w urządzenia cumownicze oraz dostępna boję cumowniczą;
 • Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części;
 • W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości;
 • W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem.

Zakres wiedzy i umiejętności

Wiedza teoretyczna:

 1. Budowa jachtów w tym:
  • zasady obsługi instalacji jachtowych
  • obsługa silnika jachtowego
 2. Teoria żeglowania w tym:
  • kursy jachtu względem wiatru
  • wiatr rzeczywisty i pozorny
  • praca żagli oraz działanie steru
  • siły działające na jacht
  • stateczność jachtu
  • żegluga w trudnych warunkach pogodowych
 3. Zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku
 4. Podstawy locji w tym:
  • znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
  • mapy i przewodniki
  • drogi wodne i budowle hydrotechniczne
 5. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
  • wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi
  • działania w przypadku wywrotki jachtu awarii lub wypadku
  • ratowanie człowieka za burtą
  • udzielanie pierwszej pomocy
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
  • sztrandowanie
 6. Wiadomości z zakresu meteorologii w tym:
  • skala prędkości wiatru
  • zjawiska meteorologiczne i ich oznaki
  • komunikaty meteorologiczne
 7. Pomoce nawigacyjne
 8. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem
 9. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych
 10. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie

Umiejętności praktyczne:

 1. Manewry pod żaglami w zakresie:
  • optymalnego doboru żagli do panujących warunków
  • prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
  • sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”
 2. Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
  • kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
  • umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem
  • alarm „człowiek za burtą”
 3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie stosownie do sytuacji w jakiej znajduje się jacht
 4. Praca w charakterze członka załogi:
  • wykonywanie poleceń prowadzącego jacht
  • odpowiadanie na komendy
  • zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”
 5. prace bosmańskie:
  • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich
  • podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych

Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego

Egzaminy prowadzone są przez SAILY.PL

na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW.454.39.2017.MB2.4 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat;
 • Dokument tożsamości;
 • Dokument uprawniający do zniżek (legitymacja szkolna lub studencka)
 • Staż morski 200 godzin żeglugi co najmniej w 2 rejsach (na podstawie opinii z rejsów)
 • Zdjęcie 3,5×4,5 cm;

Uprawnienia

 • Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

 Forma egzaminu

 • Egzamin składa się z części teoretyczne i praktycznej;
 • Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się testu jednokrotnego wyboru oraz zadania nawigacyjnego. Test zawiera 75 pytań. Na rozwiązanie testu oraz zadania nawigacyjnego przewidziane jest 120 minut (90 minut test, 30 minut zadanie nawigacyjne). Pozytywny wynik egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi oraz prawidłowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego;
 • Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.
 • Egzamin przeprowadzany jest na jednomasztowym jachcie morskim o długości kadłuba co najmniej 7 m wyposażonym w silnik z biegiem wstecznym, przy sile wiatru 1-6 stopni w skali Beauforta, na akwenie z dostępnym pomostem wyposażonym w urządzenia cumownicze oraz dostępna boję cumowniczą;
 • Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części;
 • W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości;
 • W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem.

Zakres wiedzy i umiejętności

Wiedza teoretyczna:

 1. Jachty żaglowe morskie, w tym:
  • eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego
  • obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych
 2. Locja, w tym:
  • oznakowanie nawigacyjne
  • morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł)
  • znaki i skróty stosowane na mapach
  • podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych
  • przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu
 3. Nawigacja, w tym:
  • jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.)
  • podstawy nawigacji terestrycznej
  • nawigacja zliczeniowa
 4. Meteorologia, w tym:
  • podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie
  • radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych
 5. Sygnalizacja i łączność, w tym:
  • sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF
  • sygnały ostrzegawcze
 6. Ratownictwo, w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
  • postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku
  • przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania
  • udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego
  • „człowiek za burtą” na morzu,
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
  • sztrandowanie
 7. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  • ograniczeń wyjścia i wejścia do portu
  • odległości i czasu trwania rejsu
  • ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu
  • przygotowania załogi i jachtu
 8. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych

Umiejętności praktyczne

 1. Manewry pod żaglami w zakresie:
  • optymalnego doboru żagli do panujących warunków
  • prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
  • sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”
 2. Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
  • kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
  • alarm „człowiek za burtą”
 3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht

Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje dodatkowo zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania patentu żaglarza jachtowego

 

 

Oceń page