Regulamin szkoleń

Część I
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kursu na stopienie żeglarskie i motorowodne jest Saily – Magdalena Grochowalska.
 2. Szkolenie odbywa się na jachtach kabinowych i dodatkowo na jachtach otwartopokładowych zgodnie z wymogami programu szkolenia PZŻ w przypadku kursów motorowodnych na jachcie klasy RIB.
 3. Kurs obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Część II
Warunki uczestnictwa w kursie:

 1. Wpłacenie kwoty określonej przez SAILY należnej za dany rodzaj kursu.
 2. Zapoznanie się uczestnika z Regulaminem Kursu
  i podpisanie deklaracji o jego akceptacji i zobowiązaniu do przestrzegania. W przypadku osoby niepełnoletniej deklarację podpisuje dodatkowo opiekun prawny w obecności instruktora.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej – dostarczenie do SAILY pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w kursie  (podpis stwierdzony jak w punkcie 2).
 4. Zgłoszenie do SAILY ewentualnych istotnych informacji o przyjmowanych lekach czy schorzeniach (nie ujętych w zaświadczeniu lekarskim), mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zwłaszcza w czasie zajęć praktycznych.
 5. Zgłoszenie przez uczestnika umiejętności pływania bądź jej braku na deklaracji
  o akceptacji Regulaminu kursu.

Część III
Zasady uczestnictwa w kursie:

 1. SAILY zobowiązuje się do przeszkolenia uczestników kursu na stopienie żeglarskie i motorowodne  zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień żeglarza jachtowego.
 2. Do zrealizowania zadania z pkt. 1 SAILY zapewnia;
  1. przeprowadzenie wymaganej przepisami liczby godzin zajęć teoretycznych
   z poszczególnych dziedzin wiedzy żeglarskiej,
  2. przeprowadzenie wymaganej przepisami liczby godzin zajęć praktycznych na jachtach,
  3. odpowiednio przygotowaną i posiadającą stosowne uprawnienia kadrę instruktorską,
  4. odpowiednio przygotowaną salę wykładową,
  5. odpowiedni sprzęt do zajęć praktycznych – jachty żaglowe spełniające wymagania przepisów szkoleniowych, będące w odpowiednim stanie technicznym,
  6. materiały szkoleniowe.
 3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury oraz etyki i etykiety żeglarskiej.
 4. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych
  i praktycznych. Udział w zajęciach stanowi podstawę do wystawienia przez KWŻ zaświadczenia o odbyciu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego i dopuszczenia do egzaminu.
 5. Uczestnik kursu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń i instrukcji udzielanych przez KWŻ lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 6. Uczestnicy kursu zobowiązani są nosić kamizelkę ratunkową podczas zajęć praktycznych na jachtach, w każdych warunkach pogodowych.
 7. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu, na których odbywa się szkolenie.
 8. Surowo zabronione jest spożywanie lub znajdowanie się pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych podobnie działających środków w trakcie zajęć szkoleniowych.
 9. Uczestnik kursu dojeżdża na zajęcia teoretyczne i praktyczne we własnym zakresie i na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność.
 10. Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwają od momentu ogłoszenia początku zajęć przez prowadzącego je KWŻ lub instruktora do chwili ogłoszenia końca zajęć przez KWŻ lub instruktora prowadzącego.
 11. W przypadku niebezpiecznych warunków pogodowych KWŻ może danego dnia odwołać zajęcia praktyczne.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone w czasie trwania zajęć mienie uczestnika kursu.
 13. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed SAILYza wszelkie szkody wynikłe na skutek  niestosowania się do poleceń KWŻ lub instruktora prowadzącego szkolenie (celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny zostać naprawione w wyznaczonym terminie.

Część IV
Miejsce i harmonogram zajęć

 1. Zajęcia teoretyczne obywają się w siedzibie  nad Zalewem Sulejowskim , sali wykładowej w porcie Twierdza Wisłoujście lub sali w porcie jachtowym SUNPORT na Mazurach.
 2. Zajęcia praktyczne odbywają się na Zalewie Sulejowskim, Mazurach lub Zatoce Gdańskiej .
 3. Szczegółowy harmonogram poszczególnych kursów w aktualnym sezonie opublikowany jest w odrębnym dokumencie.
 4. SAILY zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć teoretycznych i praktycznych oraz do zmiany terminu zakończenia kursu, o czym odpowiednio wcześnie powiadomi uczestników kursu.

Część V
Bezpieczeństwo w czasie zajęć szkoleniowych

SAILY zapewnia:

 1. Wymagane przepisami środki ratunkowe w czasie zajęć praktycznych.
 2. Ubezpieczenie NW dla uczestników kursu.
 3. Ubezpieczenie OC jachtów.
 4. Ubezpieczenie OC instruktorów.
 5. SAILY nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników kursu poza czasem zajęć szkoleniowych, w tym w czasie dojazdu na zajęcia i powrotu z zajęć.

Część VI
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uporczywego lub rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika kursu,SAILY  na wniosek KWŻ lub instruktora ma prawo usunąć dyscyplinarnie takiego kursanta z listy uczestników kursu.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, w czasie jego trwania, SAILY nie ma obowiązku zwrotu uczestnikowi kwoty wpłaconej z tytułu opłaty za kurs.
 3. SAILY zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od Klubu (np. niewystarczająca ilość chętnych). W takiej sytuacji Klub gwarantuje pełny zwrot wpłaty.

Swolszewice Małe 20.03.2016

 

 

Oceń page