1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

   

  SAILY.PL

   

  Spis treści:

  • 1 Informacje ogólne
  • 2 Administrator danych osobowych
  • 3 Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania
  • 4 Kategorie danych osobowych
  • 5 Odbiorcy danych osobowych
  • 6 Archiwizacja danych osobowych
  • 7 Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych, reklamacje
  • 8 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  • 9 Zmiany Polityki prywatności

   

  • 1 INFORMACJE OGÓLNE

   

  Polityka prywatności strony saily.pl nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników strony. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.

   

  W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych, udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.

   

  • 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

   

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Saily Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000872615, NIP: 7732494614, REGON: 387657674, adres: ul. Szeroka 27 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

   

  We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@saily.pl.

   

  Na powyższy adres można przesyłać również żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

   

  Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie technologii cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie mogą być również nasi zaufani partnerzy.

  • 3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

   

  Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

   

  Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej: „Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

   

  Zapewniamy, że pozyskane od Ciebie dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem.

   

  Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych Użytkowników w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym;
  2. poprzez korzystanie z cookies zawartych na stronie (zobacz więcej w Polityce cookies).

   

  Państwa dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu:

   

  Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje
  Prowadzenie statystyk i analiz art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej
  Cele marketingowe Art. 6 ust. 1 lit a RODO Pozyskiwanie nowych klientów, promowanie działań firmy.
  Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków.

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

   

  Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

   

  Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt.

   

  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci skontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

   

  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.

  • 4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

   

  Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych o charakterze zwykłym:

  1. podpis użytkownika;
  2. imię i nazwisko;
  3. adres e-mail;
  4. informacje uzyskane za pomocą narzędzi jak Google Analytics;
  5. inne dane wskazane w formularzu kontaktowym/e-mailu/komentarzu;
  6. IP urządzenia użytkownika.
  • 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

   

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

   

  Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać:

  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, GIODO, Policja, prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora);
  2. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność (np. usługi hostingowe). W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania;
  3. możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy.

   

  Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie przekazujemy danych poza obszar EOG.

   

  • 6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

   

  Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.

   

  Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

   

  Dane dla celów analitycznych

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

  Dane do celów marketingowych

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

  Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
  Pozostała kategoria danych 5 lat

   

  • 7 UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

   

  Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

   

  Jeżeli Administrator przetwarza  Państwa dane osobowe, wówczas mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych;
  2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

   

  Ponadto, mogą Państwo poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).

   

  W związku z prawem  do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Państwa danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Mogą Państwo również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych.

   

  Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na Państwa danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Państwa żądania w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje Użytkownika.

   

  Administrator  dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będę Państwo nadal niezadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 r. zastąpił GIODO.

  • 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

   

  Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies,  czyli ciasteczka.

  Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, czy telefonie komórkowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

  Za pomocą cookies obserwujemy i analizujemy ruch na stronie. Niektóre używane przez nas cookies są trwale usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam zidentyfikowanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

  Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Możesz się na nie zgodzić lub nie. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zazwyczaj zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Należy mieć jednak na względzie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  Jeżeli chcesz dodatkowo zarządzać swoją prywatnością, zamieszczamy listę narzędzi, które mogą być pomocne:

  1. ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
  2. wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. ghostery,
  3. dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
  4. tryb incognito w przeglądarce internetowej,
  5. ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
  6. mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
  7. Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
  8. Google Ads Opt-out: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl,
  9. Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings.

  Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony (np. podstawowe cookies WordPressa)

  Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, w celu optymalizacji jej funkcjonowania, korzysta z cookies osób trzecich.

  Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  Dzięki temu tworzymy statystyki i analizy w celu ulepszania działania strony.

  Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony. Mamy włączoną anonimizację numerów IP, tj. Google Analytics został rozszerzony na naszej stronie internetowej o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz Traktatowych Państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Google Ads – konwersja i remarketing. Korzystamy z narzędzia Google Ads, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki temu przyciągamy uwagę do naszych treści oraz ofert za pomocą materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Analizujemy dane z kampanii reklamowych, w celu optymalizacji działań reklamowych. Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy cookies serwerowych, za pomocą których określone parametry mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców, takie jak zamieszczanie reklam lub kliknięć użytkowników mogą być mierzone. Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową przez reklamę Google, Google Ads przechowa plik cookie na Państwa urządzeniu. Dla tych plików cookies, w celu analizy wartości, są zazwyczaj przechowywane: unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń na jedno lokowanie reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacja opt-out (oznaczenie, który użytkownik nie życzy sobie by był dalej uwzględniany).Pliki cookies pozwalają Google na rozpoznawanie Państwa przeglądarki internetowej. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie w/w środków reklamowych. Nie uzyskujemy innych danych, nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie uzyskanych informacji. Z uwagi na na użyte narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerem Google. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w żadnej usłudze Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że dostawcy sieci mogą pozyskać i przechowywać Państwa adres IP.

  Używamy również narzędzia remarketingu w Google Ads, która umożliwia prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google. W tym celu Google przechowuje cookies w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network, by w unikalny sposób zidentyfikować przeglądarkę internetową na konkretnym urządzeniu.

  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentów dot. RODO i Google Ads: https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/gdpr/.

  Facebook Pixel. Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na wyrażonej przez Państwa zgodzie na cookies reklamowe.

  W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań na naszej Stronie, korzystamy z Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej Strony w zakresie przeglądanych stron.

  Nie przekazujemy danych osobowych. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Pozwalają nam wyłącznie uzyskać informacje jakie działania zostały podjęte w ramach naszej Strony. Zwracamy jednak uwagę, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Obecnie Pixel Facebooka oddziałuje również na dane z Instagrama. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

  Jaki jest czas wygaśnięcia cookies?

  Dostawca cookies Nazwa cookies Ważność Typ Rodzaj
  Google Analytics _dc_gtm_UA-16151680-1 90 dni trwałe Podmiot trzeci
  Google Analytics pshowconversion 1 dzień trwałe Podmiot trzeci
  Google Analytics _ga 2 lata trwałe Podmiot trzeci
  Google Analytics _gid 1 dzień trwałe Podmiot trzeci
  Google Ads    3 miesiące trwałe Podmiot trzeci
  Facebook _fbp 2 miesiące trwałe Podmiot trzeci
  Pixel facebook fr  3 miesiące trwałe Podmiot trzeci
  WordPress    6 miesięcy trwałe Własne

   

  • 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Niniejsze zasady Polityki prywatności w wersji 1.0 obowiązują od dnia 15 czerwca 2021 r.

  Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Serwisu Internetowego.

   

 2.  
Oceń page